UNGA REUMATIKER I SÖDERMANLAND

Protokoll fört vid årsmötesförhandlingar.

 

Datum: Klockan 12.00 lördagen den 6 mars 1999

Plats: Gränsgatan 17, Eskilstuna

Närvarande: Maria Götling, Anna Götling, Kerstin Götling, Thomas Götling, Elisabeth Ekendahl, Peter Ekendahl, Eva Hellström, Amanda Hellström, Anna Haglund, Dagny Eriksson, Anders Eriksson, Tony Karlsson, Ann Johansson, Karin Andersson, Christina Eriksson, Anders Eriksson och Martina Eriksson

 

1. Elisabeth förklarar årsmötet öppnat och hälsar oss alla välkomna.

2. Årsmötet anses vara behörigt kallat.

3. Dagordningen godkännes.

4. Årsmötet väljer:

a) Elisabeth Ekendahl som ordförande på årsmötet

b) Maria Götling som sekreterare på mötet

c) Peter Ekendahl och Eva Hellström som justerare tillika rösträknare under årsmötet

5. Elisabeth läser upp verksamhetsberättelsen. Årsmötet godkänner denna. Eva och Karin läser upp ekonomiska berättelsen och revisionsberättelsen, och de godkännes.

6. Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

7.

a) Elisabeth läser upp verksamhets- och budgetplanen för 1999. Årsmötet beslutar att godkänna dessa.

b) Årsmötet beslutar att betala kostnadsersättning för de i styrelsen som ringer mycket på föreningens vägnar.

8. Inga motioner har inkommit till årsmötet.

9. Årsmötet beslutar att välja följande styrelse:

a) Ordförande Anna Haglund 2 år

b) Sekreterare Maria Götling 1 år, sittande

c) Kassör Eva Hellström 1 år, sittande

d) Ledamöter

Christina Eriksson 2 år

Elisabeth Ekendahl 1 år

Dagny Eriksson 2 år

e) Suppleanter

Tony Karlsson 1 år

Kerstin Götling 1 år

Jan Ljungkrantz 1 år

10. Revisorer

Karin Andersson

Lotta Hellström

11. Valberedning

Peter Ekendahl

Thomas Götling

Ann Johansson

12. Anders Eriksson från Katrineholm undrar lite om reglerna över att 60% av medlemmarna ska vara mellan 7 och 25 år. Vi diskuterar de förslag på lösning som finns. Karin Andersson ska kolla om de i Eskilstuna Reumatikerförening har medlemmar som är i vår ålder.

13. Elisabeth tackar för visat intresse och för sin tid som ordförande och förklarar mötet avslu-tat.

 

Vid protokollet

Elisabeth Ekendahl                                  Maria Götling

ordförande                                            sekreterare